نمونه سوالات زیست

زیست شناس شوید

1-دو گروه مواد بدن موجودات زنده را نام ببرید.1*مواد آلی 2*مواد معدنی

2-مواد معدنی را با مثال تعریف کنید.موادی که از محیط غیر زنده گرفته می شوند مانند آب

3-مواد آلی را با مثال تعریف کنید.موادی که از محیط زنده گرفته می شود .مانند پروتئین، نشاسته

4-کدام عنصرها در مواد آلی ،عنصر اصلی است؟کربن

5-چهار گروه از مهم ترین ترکیبات آلی پیکر موجودات زنده را نام ببرید.1*هیدرات های کربن2*لیپیدها3*پروتئین ها4*اسیدهای نوکلئیک

6-عنصر های سازنده ی هیدرات های کربن را نام ببرید.هیدروژن ،اکسیژن،کربن

7-سه گروه اصلی هیدرات های کربن را نام ببرید.مونو ساکارید،دی ساکارید ،پلی سا کارید

8-واحد سازنده ی هیدرات های کربن را نام ببرید. مونو ساکارید

9-معروف ترین مونو ساکارید را نام ببرید و درباره ی آن توضیح دهید.معروف ترین آنها گلوکز است که کار بسیار مهمی در سلول ه انجام می دهد،چون سوخت رایج بسیاری از سلول ها است

10-دی ساکارید ها چگونه به وجود می آیند و معروف ترین آنها را نام ببرید. از ترکیب دو نوع مونو ساکارید با یکدیگر به وجود می آیند معروف ترین آنها  ساکارز است که آن را به صورت قند یا شکر مصرف می کنیم

11-پلی ساکارید ها چگونه به وجود می آیند؟معمولا از ترکیب تعداد زیادی گلوگکز ساخته می شود.

12-سه پلی ساکارید مهم را نام ببرید.1*سلولوز2*نشاسته3*گلیکوژن

13-شکل ذخیره ی گلوگکز را در گیاهان را بنویسید.نشاسته

14-گلیکوژن مخصوص چه سلول هایی است؟جانوری و قارچی

15-گلیکوژن در کدام یک از سلول های بدن به مقدار فراوان وجود دارد و نقش آن را بنویسید.گلیکوژن در سلول های کبدی و ماهیچه ای به مقدار فراوان وجود دارد و منبع ذخیره ای گلوکز به شمار می آید.

16-کدام پلی ساکارید ها برای ما غذا به حساب نمی آیند؟سلولوز

17-عنصر های سازنده ی لیپید ها را نام ببرید.هیدروژن،اکسیژن و کربن

18-یکی از ویژگی های لیپید ها را بنویسید.هیچ کدام از آن ها در آب حل نمی شوند

19-معروف ترین لیپید ها را نام ببرید و از چه اجزایی ساخته می شود؟معروف ترین آن ها تری گلیسریداست. از ترکیب سه مولکول اسید چرب و یک مولکول گلیسرول حاصل می شوند.


+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:34  توسط غلامرضا علی پور  | 

1- اگر برای یافتن پاسخ ها از واقعیت و منطق استفاده کنیم آنگاه به...............نزدیک شده ایم.(پاسخ:تفکر علمی)

2-روش علمی را تعریف کنید؟روشی منطقی ،منظم و چارچوب کلی پژوهشگرا است.

3-پژوهشگران برای ساختن فرضیه به چه مواردی اقدام می کنند؟به منابع مختلف مثل کتاب ها و مقاله های علمی و مراجعه و تا حد امکان اطلاعات موجود را جمع آوری می کنند.

4-فرضیه چیست؟فرضیه حدس هوشمندانه و منطقی است که پژوهشگران برای توضیح علت یک پدیده ارائه می کنند.

5-مراحل روش علمی را نام ببرید؟1*مشاهده 2*فرضیه سازی3*آزمون فرضیه4*تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

6-ویژگی مهم فرضیه چیست؟این که می توان آن را آزمود

7-برای نتیجه گیری بهتر آزمایش چه کاری باید کنیم؟باید آزمایش خود را کنترل کنیم.

8-انتشار گزارش در روش علمی به چه منظوری انجام می گیرد؟آگاه کردن دیگران از نتایج کار خود

9-نظریه ی علمی را تعریف کنید؟نظریه ی علمی حاصل فرضیه هایی است که جامعه ی یعلمی آن ها را تایید کرده است.

10-نظریه ی سلولی چیست؟سلول کوچکترین واحد سازنده ی پیکر همه جانداران است که واکنش های شیمیایی اساسی در آن انجام می شوند و هر سلول از سلول های دیگر به وجود آمده است.

11-تفکر خلق الساعه را با مثال تعریف کنید؟این عقیده که ماهی از گل و لای جوی ها و آبگیر ها تولید می شود حاصل تفکری است که به آن خلق الساعه می گویند یا همان پیدایش خود به خودی ماده زنده.

12-آزماسش های ون هلمونت درباره خلق الساعه را توضیح دهید؟او یک پیراهن گثیف را با چند دانه گتدم در گوشه ای قرار داد. پس از 21 روز تعدادی موش در اطراف آنها مشاهده کرد . او به این نتیجه رسید که موش ها خود به خود از پیراهن کثیف و دانه های گندم پدید آمده اند.

13-دو درس مهم که دانش مندان از ون هلمونت گرفتند را بنویسید؟1*آزماسش خود را کنترل کنند2*عقیه روی نتیجه ی آزمایش اثر نگذارد.

14-یکی از نقص های آزمایش ون هلمونت چه بود؟این که آزمایش خود را کنترل نکرده بود.

15-آزمایش کنترل شده چیست؟آزمایش کنترل شده آزمایشی است که در آن دو آزمایش یکسان به طور همزمان انجام می شوند و همه عواملی که بر این آزمایش موثرند،به جز یکی از آنها که قرار است اثرآن بر آزمایش مورد تحقیق قرار گیرد یکسان است.

16-آزمایش های ردی را درباره خلق الساعه را توضیح دهید؟(به علت طولانی بودن پاسخ آدرس پاسخ داده می شود:کتاب زیست اول دبیرستان ، پاراگراف اول صفحه6 )

17-آزمکایش های کنترلی ردی را توضیح دهید؟(به علت طولانی بودن پاسخ آدرس پاسخ داده می شود:کتاب زیست اول دبیرستان،پاراگراف دوم صفحه 6 )

18-آزمایش دیگر کنترلی دیگر ردی را نام ببرید؟ مثلا پنهان کردن گوشت در زیر خاک

19-ردی چگونه به انتشار گزارش پرداخت؟او در سال1668 ه. ق در کتابی به نام ((آزمایش هایی درباره پیدایش حشرات ))منتشر کرد.

20-علوم زیستی را تعریف کنید؟علوم زیستی مجموعهعلومی است که منجر به شناخ علمی موجودات زنده و عوامل موثر بر آن می گردد.

21-دانش علوم زیستی را تعریف کنید؟دانش علوم زیستی ،یعنی مجموع آگاهی هایی که پژوهشگرا ن علوم زیستی با استفاده از روش علمی ، در آزمایشگاه در محیط زیست طبیعی موجودات زنده به دست آورده اند.

22-شاخه های مختلف علوم زیتی در چه گروه هایی قرار می گیرد؟1*علوم زیستی پایه ای 2* علوم زیستی کاربری

23-پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرد ؟با مثال.شناخت قوانین طبیعت ، مثل شناخت گاو های شیرده 

24-پژوهش های علوم زیستی کاربری به چه منظور صوذت می گیرد؟همراه با مثال.استفاده از قوامنین طبیعت،مثل شناخت گاو های شیرده

25-روش علمی در مورد چه موضوعاتی کاربرد دارد؟روش علمی فقط برای موضوعاتی کاربرد دادرد که بتوان آنها را در آزمایشگاه یا طبیعت مشاهده ، اندازه گیری یا آزمایش کرد.

26-کدام علوم بیشترین کاربرد در علم زیست دارد؟شیمی و فیزیک

27-نظریه ی خلق الساعه توسط کدام دانشمند به طور قطعی رد شد؟لویی پاستور در قرن 19 میلادی.+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 17:39  توسط غلامرضا علی پور  |